Organisatie-Algemene voorwaarden van de verhuurder.
Neemt u alstublieft contact met ons op via onze kosteloze hulplijn, wanneer u vragen heeft over de huurvoorwaarden:
0800 0202757

Algemene verhuurvoorwaarden van de verhuurder
===================================================================================================
Artikel 1 – Definities en totstandkoming overeenkomst
1.1. De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
Verhuurder: Verhuurder gevestigd te Almere.
Auto: de door huurder van verhuurder gehuurde auto, inclusief eventueel toebehoren in de ruimste zin van het woord.
Bestuurder: de natuurlijke persoon die de auto daadwerkelijk bestuurt.
Huurdag: een aaneengesloten periode van 24 uur, waarbij de verhuurder een coulance kan hanteren van 29 minuten.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie, c.q. op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld.
Huurovereenkomst: de overeenkomst die met de huurder wordt gesloten conform een door de verhuurder gehanteerd model, op grond waarvan de auto door de verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.
1.2. De huurovereenkomst wordt schriftelijk gesloten, tenzij anders wordt overeengekomen. De verhuurder heeft te allen tijde het recht een huurder te weigeren zonder opgave van redenen.
1.3. Indien de huurovereenkomst in afwijking van het hiervoor gestelde mondeling wordt gesloten, ontstaat de huurovereenkomst door de terbeschikkingstelling van de auto. Zodra de enveloppe met de sleutels en de huurovereenkomst wordt geopend, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten en zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.4. Slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder kan van de bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden worden afgeweken.
1.5. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien de totale huurperiode langer dan 30 aansluitende dagen is, zal voor iedere 30 dagen een aparte huurovereenkomst worden opgemaakt die door de huurder niet behoeft te worden ondertekend, maar die is gebaseerd op de voorwaarden van het originele huurcontract.

Artikel 2 – Verplichtingen huurder
2.1. Huurder is gehouden als een goed huurder voor de auto te zorgen, de auto in goede, ongewijzigde staat conform de beschrijving op de huurovereenkomst te houden en de auto na einde van de huur op de afgesproken plaats en tijd in te leveren, voorzien van alle toebehoren, sleutels, kentekenpapieren en andere bescheiden. Het is huurder niet toegestaan de auto te gebruiken voor een met de wet strijdig doel of voor een doel, waarvoor de auto ongeschikt is.
2.2. In de zin van artikel 2.1. van deze voorwaarden is het volgende gebruik aan huurder in ieder geval – maar niet uitsluitend – niet toegestaan: het geven van onderricht, het aanduwen of trekken van een voertuig of aanhangwagen (tenzij de auto is uitgerust met een trekhaak), het deelnemen aan races en/of rally’s, het gebruik van de auto in een gebied waarvoor de groene kaart geen dekking biedt, het gebruik door een bestuurder die niet minimaal de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt en tenminste één jaar beschikt over een geldig rijbewijs, het gebruik door een bestuurder die niet als huurder of bestuurder in de huurovereenkomst genoemd is.
2.3. De auto mag uitsluitend worden gebruikt in volgende landen: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk (Europees gedeelte), Hongarije, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland (Europees gedeelte), Noorwegen, Monaco, Oostenrijk, Kroatië, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (niet toegestaan in Melilla en Ceuta), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van de Kanaaleilanden), Zweden, Zwitserland.
2.4. Gebreken zullen worden gemeld aan de verhuurder die beslist in dat geval, hoe en door wie de gebreken worden verholpen. Als de gebreken niet onmiddelijk na de aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder worden gemeld, wordt vermoed dat de huurder de gebreken heeft veroorzaakt en wordt het herstel van de schade door de verhuurder aan de huurder doorbelast.
2.5. In geval van schade is huurder verplicht een schadeformulier volledig in te vullen en binnen twee werkdagen na het ontstaan van de schade aan de verhuurder toe te zenden.
2.6. Diefstal, verduistering of andere ontvreemding en inbeslagname van de auto dienen direct door de huurder aan de verhuurder gemeld te worden. De huurder is verplicht van diefstal, verduistering of andere ontvreemding op de dag van de diefstal, verduistering of ontvreemding aangifte te doen bij de politie en van die aangifte aan de verhuurder diezelfde dag een kopie van het proces-verbaal van aangifte te verstrekken.
2.7. In geval van overtreding door huurder van enige bepaling in deze algemene voorwaarden verbeurt huurder ten gunste van de verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 75,-- per overtreding, te vermeerderen met het bedrag van € 75,-- voor iedere dag – waarbij een deel van een dag als een gehele dag wordt gerekend – dat de schade voortduurt, onverminderd het recht van de verhuurder op daadwerkelijke vergoeding van door haar geleden schade.
2.8. In geval van overtreding van de bepalingen van dit artikel kan de verhuurder de waarde van de auto volledig doorbelasten.
2.9. Indien de huurder de auto niet volgetankt ingeleverd bij het einde van de huurovereenkomst, is de verhuurder gerechtigd de auto voor rekening van de huurder vol te tanken. In de brandstofkosten zal de verhuurder voor het voltanken een vergoeding in rekening brengen bij de huurder. Deze kosten kunnen door de huurder worden afgekocht middels een nader met de verhuurder af te sluiten afkoopregeling.
2.10. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de auto over de uitrusting beschikt en aan de vereisten voldoet om te mogen rijden in het land/de landen waar de huurder de auto wil gebruiken (bijvoorbeeld: voorgeschreven gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen). Indien aanvullende uitrusting vereist is, zal huurder deze van verhuurder huren.
2.11. De bepaling van artikel 2.7. is indien de huurder een consument is, uitsluitend van toepassing voor zover de boete correspondeert met de schade.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid huurder

3.1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de overtreding van de voorafgaande bepalingen, alsook voor al het handelen en nalaten van de bestuurder, passagiers en alle anderen die zich in de auto bevinden, de auto gebruiken of er feitelijk over beschikken.
3.2. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, boetes en andere maatregelen die verband houden met overtreding van enige wetgeving, vermeerderd met een bijdrage van € 35,-- in de administratiekosten van de verhuurder of derden (tegen de door deze derden gehanteerde tarieven).
3.3. Huurder is aansprakelijk voor alle bovenhoofdse schade (schade aan het voertuig boven 180 cm vanaf grondniveau).
3.4. Een eventueel door Huurder afgekocht eigen risico geldt niet voor de volgende gevallen:
a. zaken m.b.t. verlies van autosleutels
b. zaken m.b.t. autobanden
c. het tanken van verkeerde brandstof
d. schade of kosten ontstaan door verhelpen van lege tank
e. ruitschade
Het eigen risico geldt ook niet voor de gevallen voorzien in de leden 2 en 3 van dit artikel en evenmin in geval van overtreding van artikel 2 leden 1 en 2 van deze voorwaarden.
3.5. Indien de huurder de auto op de overeengekomen dag van inlevering niet in correcte staat, voorzien van alle sleutels, documenten en andere zaken inlevert, is de verhuurder gerechtigd de huur van de auto door te belasten, totdat alle zaken volledig zijn ingeleverd bij de verhuurder. Een dergelijk niet-inleveren wordt beschouwd als verduistering en geeft de verhuurder het recht aangifte te doen.
3.6. Bij inlevering van de auto buiten openingstijden door deponering van de sleutel en papieren in de daartoe bestemde sleutel-kluis blijft de huurder aansprakelijk voor boetes en schades tot vier uur na de opening van de verhuurlocatie op de na de inlevering volgende dag. Bij inlevering van de auto buiten openingstijden dient de huurder de auto af te melden.

Artikel 4 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de verhuurder

4.1. De verhuurder is verplicht om voorafgaand aan de huurovereenkomst een statusbeschrijving van de conditie van de auto aan de huurder ter beschikking te stellen. Indien op de huurovereenkomst onder “status voertuig” geen schade is vermeld betekent dat de auto schadevrij is verhuurd. Indien de overeenkomst mondeling is gesloten als bedoeld in artikel 1.3. van deze voorwaarden, wordt de huurder geacht de toestand van de auto te hebben aanvaard bij het openen van de enveloppe waarin zich de sleutel van de auto bevindt. Als de huurder niet instemt met de toestand van de auto, dient hij de instructies in de enveloppe te volgen.
4.2. De verhuurder is gehouden gebreken te verhelpen, indien en voor zover zij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen, indien de verhuurder de gebreken niet verhelpt, zal de huurprijs overeenkomstig het gebrek worden verminderd.
4.3. De huurder dient de auto bij de aanvang van de huurovereenkomst te inspecteren. De verhuurder is uitsluitend gehouden klachten over de toestand van de auto bij aanvang van de huurovereenkomst in behandeling te nemen die door de huurder direct bij de aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder zijn geuit.
4.4. De verhuurder is uitsluitend gehouden klachten over de facturen in behandeling te nemen, als zij binnen 60 dagen na de factuurdatum door de huurder zijn geuit.
4.5. De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot het bedrag dat huurder aan de verhuurder verschuldigd is, tenzij de verhuurder of haar leidinggevenden door opzettelijk of bewust roekeloos handelen schade bij de huurder hebben veroorzaakt.
4.6. De verhuurder draagt er zorg voor dat de auto W.A.-verzekerd is.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling dient onmiddellijk te geschieden bij inlevering van de auto.
5.2. In geval van betaling door middel van een creditcard wordt bij de aanvang van de huur autorisatie gevraagd voor de geschatte huurkosten. De verhuurder heeft te allen tijde het recht van de huurder betalingszekerheid en/of autorisatie op de creditcard te verlangen, voordat de verhuurder met de huurder een huurovereenkomst sluit of verlengt.
5.3. Ingeval van betaling middels een creditcard machtigt huurder de verhuurder door de ondertekening van de huurovereenkomst alle vergoeding via de betreffende creditcardorganisatie te (doen) incasseren.
5.4. Indien betaling op een factuur plaatsvindt, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen, tenzij anders is aangegeven op de factuur.
5.5. Indien huurder heeft gekozen om te betalen in een andere valuta dan door de verhuurder gebruikt ten tijde van de reservering, zal door de verhuurder een wisselkoers worden aangehouden die gebaseerd is op de wisselkoers van Citibank, vermeerderd met 4%.
5.6. Huurder is niet gerechtigd betaling van de huur te verrekenen met een eventuele tegenvordering, noch betaling van de huur op te schorten.
5.7. Indien huurder de betalingstermijnen niet stipt nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2%.
5.8. Tevens is de huurder ingeval van verzuim buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,--, onverminderd het recht van de verhuurder om de werkelijke kosten te vorderen.
5.9. Ingeval van schadegeval en/of diefstal, verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico verschuldigd aan de verhuurder naast de verplichting tot volledige schadevergoeding die in een voorkomend geval op huurder rust.

Artikel 6 – Beëindiging

6.1. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:
a. toerekenbare tekortkoming van de huur in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. overlijden of onder curatele stelling van huurder;
c. aanvragen van surseance van betaling, faillissement of toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de huurder;
d. vestiging in het buitenland van huurder;
e. diefstal, vordering van overheidswege van de auto dan wel beslag op de auto.
6.2. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst verplicht huurder zich om de verhuurder in het bezit van het voertuig te stellen.
6.3. Op eventueel betaalde huur zijn ongedaanmakingsverbintenissen niet van toepassing.
6.4. Ingeval van een ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en e van dit artikel is de verhuurder gerechtigd tot schadevergoeding.

Artikel 7 – Bescherming persoonsgegevens

7.1. De verhuurder bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de nakoming van de wettelijke plichten.
7.2. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals de verhuurder die geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan de verhuurder verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. De verhuurder zal overeenkomstig de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren.
7.3. De verhuurder kan de gegevens van huurder gebruiken ten behoeve van toezending van informatie over producten en diensten van de verhuurder en met haar verbonden bedrijven. De verhuurder kan de gegevens voor dat doel ook aan haar verbonden bedrijven ter beschikking stellen. Huurder kan tegen voormeld gebruik respectievelijk tegen voormelde terbeschikkingstelling aan anderen verzet instellen, welk verzet zal worden gehonoreerd.
7.4. Bij een tekortkoming van de huurder of (het vermoeden van) door de huurder/bestuurder gepleegde strafbare feiten zal opname van de verstrekte gegevens in door de verhuurder gebruikte waarschuwingssystemen plaatsvinden. Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en de duur van de registratie zijn schriftelijk op kosten van huurder op te vragen bij de verhuurder.

Artikel 8 – Overig

8.1. Ingeval één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet geldig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
8.2. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijzigingen van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.
8.3. In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst van deze voorwaarden.
8.4. Eventuele aanspraken van de huurder vervallen na ommekomst van één jaar na het einde van de huurovereenkomst. In geval van klachten over de toestand van de auto ten tijde van de aanvang van de huur moet tevens zijn voldaan aan het bepaalde in artikel 4.3 van deze voorwaarden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op de relatie tussen huurder en de verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de huur van een voertuig worden bij uitsluiting beslist door de ter zake bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder.
9.3. Indien de huurder een consument is, is bevoegd de rechter van zijn woonplaats
Neemt u alstublieft contact met ons op via onze kosteloze hulplijn, wanneer u vragen heeft over de huurvoorwaarden:
0800 0202757